VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SWEETAS s.r.o,IČO: 50 345 036zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 112541/B(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.betonbasic.com.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.betonbasic.com. Spotrebiteľom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“)

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany spotrebiteľa návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Prevádzkovateľ: SWEETAS s.r.o, 

Gorazdova 40,

81104 Bratislava

IČO: 50 345 036, DIČ: 2120309964,IBAN:SK2511000000002944025714

Nie sme platcami DPH.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.betonbasic.com sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

CENY TOVARU

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná (nie sme platcami DPH), čiže vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená zákazníkom v elektronickej objednávke obchodu. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov uvedených v objednávke, alebo na základe dohody so spotrebiteľom.

V prípade, ak si spotrebiteľ tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od spotrebiteľa požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci je oprávnený požadovať plnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

DODACIA LEHOTA

Vaše objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase, obvykle do 3, maximálne do 7 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

K tejto dobe treba však pripočítať bežne 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru k Vám Slovenskou poštou.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas zákazníka s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje zákazníka odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcii alebo dodatočných poplatkov.

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

V prípade bankového prevodu vopred ako Vami zvoleného spôsobu platby však odosielame tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

Minimálna objednávka

Pre objednávku tovaru označeného „na sklade“ neexistuje limit minimálnej objednávky.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

V prípade, že si zákazník želá zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr musí písomne  kontaktujte predávajúceho. V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú zákazníkovi účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že zákazník uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod, platba kreditnou kartou a pod.), predajca vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od kupujúceho (vrátením – prevodom na bankový účet, na účet platobnej karty a pod.).

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte  predávajúceho o svojom rozhodnutí prostredníctvom e-mailu na hello@betonbasic.com alebo písomnou formou v listinnej podobe na adresu: SWEETAS s.r.o., Gorazdova 40, 81104 Bratislava. Na tento účel si môžete použiť formulár dostupný tu:  vzor na písomné odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých predmetov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Pokiaľ sa teda rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa dodania: SWEETAS s.r.o., Gorazdova 40, 81104 Bratislava. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený odosielateľovi. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú prijaté peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovného, vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, a to najneskôr do 14 dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy; tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.

SPÔSOB DOPRAVY A POŠTOVNÉ

Tovar posielame Slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka. Výška poštovného sa odvíja od súhrnnej váhy tovarov, ktoré ste si objednali, a zahŕňa i cenu za balenie.

Poštovné v rámci SR: Do 1 kg: 3,00 €

1 – 5 kg: 4,00 €

Poštovné do ČR: Do 1 kg: 9,00 €

1 – 2 kg: 11,00 € 2 – 5 kg: 12,50 €

Poštovné v rámci Európy: Do 1 kg: 10,00 €

1 – 2 kg: 19,00 € 2 – 5 kg: 26,00 €

Poštovné v rámci sveta: Do 1 kg: 17,50 €

1 – 2 kg: 30,00 €

2 – 5 kg: 40,00 €

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe zákazníkovho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

SPÔSOB PLATBY A POPLATKY

V súčasnosti umožňujeme nasledovné spôsoby platby:

  1. a) Platba bankovým prevodom vopredna účet IBAN: SK2511000000002944025714, Tatra Banka a. s., SWIFT: TATRSKBX (transakčné poplatky v rámci Slovenska nie sú, v rámci zahraničia hradí poplatky kupujúci). Bankový prevod je nutné uskutočniť do 7 kalendárnych dní od prijatia e-mailu o spôsobe úhrady, inak bude objednávka stornovaná.
  2. b) Vkladomna účetpredávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry c) Paypalompre zahraničných zákazníkov na e-mail hello@betonbasic.com. Transakčné poplatky v rámci prevodu hradí predávajúci. d) Platba kartoucez platobnú bránu. Transakčné poplatky v rámci prevodu hradí predávajúci.

Faktúra – daňový doklad v elektronickej forme je súčasťou objednávky, zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu hello@betonbasic.com

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovená doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva kupujúcim – podnikateľom ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku.

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.betonbasic.com reklamovať, je lepšie, ak nás vopred informujete e-mailom na hello@betonbasic.com.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
  • odoslanie tovaru bez vád
  • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
  • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si spotrebiteľ neprial inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s bežným používaním výrobku a návodom výrobcu. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním.

Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený tu.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vrátime opravený, vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete do hodnoty reklamovaného tovaru, a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. V prípade, že sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv §2 písm. Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: SWEETAS s.r.o., Gorazdova 40, 81104 Bratislava. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho jeho osobné údaje, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. V prípade ak je kupujúci firma/živnostník navyše: obchodný názov, IČO, IČ DPH. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok kupujúceho v budúcnosti. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.betonbasic.com sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu s kupujúcim. Kompletné znenie ochrany osobných údajov, ktoré sú rovnocennou súčasťou obchodných podmienok, nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hello@betonbasic.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať kedykoľvek na hello@betonbasic.com

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťoukúpnej zmluvyuzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a akceptáciou objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.betonbasic.com v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.Autorské práva © 2018 www.betonbasic.com

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od SWEETAS, s.r.o. zakázané.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 7. 2018.