Terms

TERMS & CONDITIONS

By ordering from our webshop you agree to accept our general terms and conditions:

Copyright

All content included on this site, unless otherwise noted, is the property of betonbasic or its content suppliers. The use of the content is not permitted without prior written consent. The website images may be used  as long as betonbasic is credited alongside each post with a link directing back to our website.

Privacy

We respect your privacy. Unless we have your expressed consent, we will not disclose your personal information to any third parties.

We may collect statistics regarding the use of our webshop, such as traffic patterns and related site information, but this information will not include any personal identifying information.

E-mail

betonbasic will only send you e-mails if you ask for more information. We might also use your e-mail address to confirm your order/request and to respond to any inquiries you make online.

Price changes

betonbasic reserves the right to change prices. Prices at the time of placing an order are valid throughout the buying process. At times where software or human errors for instance list products with an obvious faulty price, betonbasic reserves the rights to cancel the order notifications.

Change of product assortment

betonbasic reserves the right to change its stock availability on the site and to remove items from the product range before a purchase has been registered.

Product information

We do our best to make sure that all of the content on our site is correct. However, as we are only human, we reserve the right that unintentional errors may occur.

Colors on your computer screen are not always 100 % accurate.

Shopping, shipping and customs

Only customers with a valid address may place orders in this webshop. In terms of payment, we offer different payment methods.  Making purchases in our webshop is secure. We use state of the art technology to keep your credit card information safe.

Shipping: national & international

Registered mail requires your signature. If you don’t sign for or pick it up your order in time, it will be returned to us and new shipping fee will be charged.

We ship all orders via the Slovak Post Service. Every package is registered and insured.

We are not able to identify how long any order will take to arrive once it reaches customs in your specific country, here are just approximate shipping days, depending on the destination:

  • national: certified mail (Slovak Post) – duration: 1-2 days
  • international: certified mail (Slovak Post Service, DHL) – Europe: 5-10, days, USA and the rest of the world: 10-15 days

Personal pick ups and other shipping arrangements

If you need of your items sooner, please contact us and we will send you a calculation for express shipping.

Personal pick ups can be arranged after agreement.

Customs fees

Please note, that sometimes the export to non-EU countries may be subject to customs duty.

We are not able to calculate the customs fees and are also not responsible for those charges. For any additional information refer to your local customs agency.

Incorrect address

Make sure your address is correct. We´re not responsible for lost orders shipped to incorrect address. If your package is returned to us due to incorrect address and has to be shipped again, new shipping fee will be charged.

Loss, damage, Replacement:

We appreciate your patience while waiting for the package. It is rare that an order gets lost. However, if your package does not arrive within 5 weeks (Europe) and 7 weeks (USA, Overseas) from placing the order, please contact us. Prior to contacting us, if your country is one of those, where customs duties apply, you should always contact your local post office.

Damage during transportation

Always keep your receipt. If you notice any damages when you unpack your items, please contact us.

In case the item gets damaged on the way to you:

Please mail us a photo of the damage and you’ll get a free replacement or a full refund.

Returns, exchanges:

You have the right to return items in unused and original condition within 14 days. Please send us an email hello@betonbasic.com before dispatching!

The items must be returned in the same condition as received, without damage, and in its original packaging.

All customers are responsible for all shipping and handling fees of their orders & exchanges. These charges are non-refundable.

Please return items to:

OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednaním z nášho webshopu akceptujete naše všeobecné obchodné podmienky:

Copyright

Všetok obsah na tejto stránke, pokiaľ nie je uvedené inak, je majetkom betonbasic alebo jeho dodávateľov obsahu. Použitie obsahu nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Obrázky z našej webovej stránky môžu byť použité iba po súhlase a s uvedením odkazu na našu webovú stránku www.betonbasic.com.

Súkromie

Rešpektujeme Vaše súkromie. Bez Vášho výslovného súhlasu nebudeme poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám.

Môžeme zbierať štatistické údaje týkajúce sa používania nášho internetového obchodu, ako nákupné návyky a podobne, no tieto informácie nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

E-mail

betonbasic vám bude posielať e-maily iba ak požiadate o ďalšie informácie. Môžeme tiež použiť Vašu e-mailovú adresu pre potvrdenie objednávky alebo reagovať na prípadné otázky, ktoré urobíte on-line.

Zmeny cien produktov

betonbasic si vyhradzuje právo na zmenu cien. V čase zadania objednávky sú ceny platné po celú dobu procesu nákupu. V prípade softvérového alebo ľudského pochybenia – uvedenia zjavne chybnej ceny, si betonbasic vyhradzuje právo zrušiť objednávku.

Zmena sortimentu

betonbasic si vyhradzuje právo zmeniť svoju skladovú dostupnosť a odstrániť položky zo sortimentu predtým bola zadaná objednávka.

Informácie o produktoch

Snažíme sa aby všetok obsah na našich stránkach bol správny. Vyhradzujeme si však právo ľudského pochybenia, kedy môžu nastať neúmyselné chyby.

Farby na obrazovke počítača nie sú vždy 100% presné.

Nakupovanie, preprava a colné poplatky

Iba zákazníci s platnou adresou môžu zadávať objednávky. Nakupovanie v našom internetovom obchode je bezpečné. Ponúkame rôzne spôsoby platby. Používame state-of-the-art zabezpečovacie technológie aby boli Vaše platobné údaje v bezpečí.

Doprava

Doporučené zásielky vyžadujeú Vaše prebratie. Ak si nepreberiete alebo nevyzdvihnete objednávku včas, vráti sa nám a bude Vám zarátané ďalšie poštovné.

Objednávky posielame prostredníctvom Slovenskej Pošty. Každý balíček je zaregistrovaný a poistený.

Nie sme schopní odhadnúť dobu doručenia objednávky v prípade colného konania v krajinách mimo EU, uvádzame len približné údaje doručenia, v závislosti na mieste určenia:

  • Územie SR: doporučenou poštou (Slovenská Pošta) – 1-2 dni
  • Medzinárodné: doporučenou poštou (Slovenská Pošta, DHL) – Európa: 5-10, dni, USA a zvyšok sveta: 10-15 dní

Osobný odber a iné dohody o preprave

Ak potrebujete Váš tovar skôr, kontaktujte nás pre cenovú ponuku pre urýchlenú dopravu.

Osobný odber je možný po dohode.

Colné poplatky

Upozorňujeme, že export do krajín mimo EÚ môže v niektorých pripadoch podliehať clu.

Nie sme schopní vypočítať colné poplatky a tiež za tieto nezodpovedáme. Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte colnú správu vo Vašej krajine.

Nesprávna adresa

Uistite sa, že Vaša adresa je správna. Nezodpovedáme za stratené objednávky odoslané do nesprávnu adresu. Ak je nám zásielka vrátená v dôsledku uvedenia nesprávnej adresy a musí byť znovu odoslaná, bude Vám účtované ďalšie poštovné.

Strata, poškodenie, náhrada:

Ďakujeme vám za trpezlivosť pri čakaní na objednaný tovar. Nestáva sa často, že sa odoslaná objednávka strati. Avšak, ak váš balík nedorazí do 5 týždňov (Európa) a 7 týždňov (USA, ostatné krajiny) od zadania objednávky, kontaktujte nás. Ak je Vaša krajina jednou z tých, čo podliehajú colným poplatkom, mali by ste sa predtým obrátiť na colný úrad vo Vašom meste.

Poškodenie pri preprave

Uschovajte si potvrdenie o objednávke. Ak zistíte akékoľvek škody pri rozbalení, kontaktujte nás.

V prípade, že je tovar poškodený na ceste k vám:

Prosím, napíšte nám a priložte fotografiu poškodenia a Tovar Vám vymeníme alebo vrátime peniaze.

Vrátenie a výmena tovaru:

Máte právo vrátiť tovar v nepoužitom a pôvodnom stave do 14 dní. Prosím, pošlite nám e-mail hello@betonbasic.com pred odoslaním!

Tovar musí byť vrátený v rovnakom stave ako bol odoslaný, bez akýchkoľvek známok poškodenia, a v pôvodnom obale.

Za poštovné zodpovedá v každom prípade, aj v prípade vrátenia a výmeny tovaru, zákazník. Tieto poplatky sú nevratné.

Tovar na vrátenie posielajte prosím na túto adresu:

SWEETAS s.r.o. /betonbasic/

Gorazdova 40

81104 Bratislava

Slovakia